ΑΙΤΙΑ:

  • Εισροή υγρασίας στους τοίχους

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

  • Εντοπισμός και επιδιόρθωση της αιτίας που προκαλεί την εισροή της υγρασίας
  • Απομάκρυνση όλων των σαθρών σοβάδων
  • Επανασοβάτισμα των επιφανειών με υδατοαπωθητικό σοβά
  • Σπατουλάρισμα των επιφανειών με υπέρλεπτο στόκο
  • Αστάρωμα των επιφανειών
  • Χρωματισμός των επιφανειών με χρώμα υψηλής καλυπτικότητας και αντοχής